Gun och Bertil Stohnes Stiftelse  
Gun och Bertil Stohnes stiftelse grundades av familjen Stohne 1972. Genom donationer och testamenten överförde Gun och Bertil Stohne till stiftelsen en stor del av sin förmögenhet.
Stiftelsens ändamål är att med hjälp av avkastningen på dess kapital främja vetenskaplig forskning. Donators önskan var att mottagare skulle vara personer och institutioner inom området geriatrik och åldersforskning.
Stiftelsen önskar i första hand främja geriatrisk forskning av klinisk betydelse.


Gun and Bertil Stohne's Foundation  
In 1972, the Sthone family founded The Gun and Bertil Stohne’s foundation.  Through donations and testaments, Gun and Bertil Stohne transferred a great part of their fortune. The purpose of the foundation is, with help from return of its capital promote scientific research. The wish of the donor was that the receiver should be persons and institutions within the fields of geriatrics and gerontology. The foundation wishes primarily to support geriatric research of clinical significance.