Forskningsanslag

Stiftelsen främjar i första hand geriatrisk forskning av klinisk betydelse och beviljar endast undantagsvis anslag över SEK 100.000 för enskilt projekt. Medel för enbart kongress- eller studieresor eller till egen lön beviljas inte. Dock kan medel sökas för t.ex. doktorand för enstaka månaders forskningsarbete.

Ansökan skall innehålla;

1.       Komplett ifyllt ansökningsformulär (Stohnes application form)
           a.       Sökandes namn
           b.       Adress till institution där sökande är verksam
           c.       Sökandes mail adress och telefon nummer
           d.       Benämning och summering av forskningsprojektet
           e.       För forskarstuderande: Handledares namn och institution
           f.        Sökt belopp och budget
2.       Forskningsplan (max fyra A4 sidor inklusive referenser)
3.       Curriculim vitae (max två A4 sidor)
4.       Publikationslista

Ansökningar om forskningsanslag och forskningsstipendiet bedöms av styrelsens sakkunniga. Beslut om tilldelade medel fattas av Gun och Bertil Stohnes stiftelses styrelse under oktober månad. Beslutet kan ej överklagas
Ansökningar mottages under tiden 20 augusti till 10 september 2018 och sändes till info@stohnesstiftelse.se