Forskningsanslag

Stiftelsen främjar i första hand geriatrisk forskning av klinisk betydelse och beviljar endast undantagsvis anslag över SEK 100.000 för enskilt projekt. Medel för enbart kongress- eller studieresor eller till egen lön beviljas inte. Dock kan medel sökas för t.ex. doktorand för enstaka månaders forskningsarbete.
Ansökningar om forskningsanslag och forskningsstipendiet bedöms av styrelsens sakkunniga. Beslut om tilldelade medel fattas av Gun och Bertil Stohnes stiftelses styrelse under oktober månad. Beslutet kan ej överklagas. Ansökningar mottages under tiden 19 augusti till 9 september 2019.

Research Grant

The foundation supports primarily geriatric research of clinical significance and will only exceptionally approve grants over SEK 100 00 for individual projects. Funding related to congress participation, study visits or for own salary will not be granted. However, salary/stipend for eg PhD students for a shorter period can be granted.
Applications for the research grant will be assessed by the board’s medical expert group. Decision on assigned funds will be taken during October by the board of Gun and Bertil Stohne’s foundation. The decision cannot be appealed. Application period: August 19 – September 9, 2019.

  • Max 4 pages A4, including references; Arial 11 pt
    (max 50 MB)
  • Max. 2 pages
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)