Gun och Bertil Stohnes Stiftelse  
Gun och Bertil Stohnes stiftelse grundades av familjen Stohne 1972. Genom donationer och testamenten överförde Gun och Bertil Stohne till stiftelsen en stor del av sin förmögenhet.
Stiftelsens ändamål är att med hjälp av avkastningen på dess kapital främja vetenskaplig forskning. Donators önskan var att mottagare skulle vara personer och institutioner inom området geriatrik och åldersforskning.
Stiftelsen önskar i första hand främja geriatrisk forskning av klinisk betydelse.


Gun and Bertil Stohne's Foundation  
In 1972, the Stohne family founded The Gun and Bertil Stohne’s foundation.  Through donations and testaments, Gun and Bertil Stohne transferred a great part of their fortune to establish the foundation. The wish of the donor was to promote scientific research researchers within the fields of geriatrics and gerontology, primarily to support geriatric research of clinical significance.