Så behandlar stiftelsen dina personuppgifter
(Information enligt Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679)

Personuppgiftsansvarig är stiftelsen.

Personuppgifter som du lämnar i din ansökan, eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige, för att pröva din rätt till anslag/stipendium och för övrig administration. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att stiftelsen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Sådan behandling kan vara behandling för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen eller penningtvättslagen, rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra myndigheter.

I syfte att upprätthålla en god registervård kan personuppgifterna komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

Personuppgifterna kommer för utbetalning och administrativa ändamål att lämnas ut till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), 502032-9081 (”SEB”), som för stiftelsens räkning administrerar förfarandet.

Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Om anslag/stipendium beviljas kommer personuppgifterna vara lagrade tills sista utbetalningen har skett och därefter som längst tio år. För icke beviljade anslag/stipendium kommer personuppgifterna att sparas i tre år efter dagen för styrelsens beslut.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av stiftelsen och har därmed rätt att:

a) få registerutdrag,

b) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift,
c) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,
d) invända mot behandlingen,
e) rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från stiftelsen som du själv har tillhandahållit stiftelsen och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

Din begäran och/eller invändning enligt ovan b-e prövas av stiftelsen i det enskilda fallet. Om du vill få registerutdrag eller framställa en begäran och/eller en invändning ber vi dig skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran ställd till stiftelsen c/o SEB Private Banking, Stiftelser, 106 40 Stockholm.

Samtycke till behandling av särskilda kategorier av personuppgifter
Skulle de personuppgifter du lämnar i ansökan innehålla s.k. särskilda kategorier av personuppgifter* godkänner du, genom att inge din ansökan, att de personuppgifter du lämnat får behandlas för de ändamål som angivits ovan. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av sådana kategorier av personuppgifter. Observera att stiftelsen i
sådant fall fortsättningsvis inte lagligen kan behandla personuppgifterna, varför de då inte längre kan läggas till grund för din ansökan.


*Med särskilda kategorier av personuppgifter avses uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person eller uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.