Forskningsanslag

Stiftelsen främjar i första hand geriatrisk forskning av klinisk betydelse och beviljar endast undantagsvis anslag över SEK 100.000 för enskilt projekt. Medel för enbart kongress- eller studieresor eller till egen lön beviljas inte. Dock kan medel sökas för t.ex. doktorand för enstaka månaders forskningsarbete.
Ansökningar om forskningsanslag bedöms av styrelsens sakkunniga. Beslut om tilldelade medel fattas av Gun och Bertil Stohnes stiftelses styrelse under oktober månad. Beslutet kan ej överklagas. Sedan styrelsen i vederbörlig ordning fattat beslut, kommer det materiella innehållet i respektive ansökan att förstöras.
Ansökningar mottages under tiden 23 augusti till 13 september 2021.

  • Max 4 sidor A4, inkl referenser
    (max 50 MB)
  • Max. 2 sidor
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)