Gun och Bertil Stohnes forskningsstipendium
 

Stipendiet delas ut årligen och har främst som ändamål att stödja en person under forskarutbildning inom ämnesområdet geriatrik under ett år. Stipendiet delas ut vid årsmötet för Svensk Geriatrisk Förening.

Ansökan skall innehålla;
1.       Sökandes namn
2.       Adress till institution där sökande är verksam
3.       Sökandes mail adress och telefonnummer
4.       Forskningsprogram (max fyra A4 sidor)
5.       Curriculum vitae (max två A4 sidor)
6.       Utlåtande från handledare
7.       Publikationslista
 
Ansökningar om forskningsanslag och forskningsstipendiet bedöms av styrelsens sakkunniga. Beslut om tilldelade medel fattas av Gun och Bertil Stohnes stiftelses styrelse under oktober månad. Beslutet kan ej överklagas
Ansökningar mottages under tiden 20 augusti till 10 september 2018 och sändes till info@stohnesstiftelse.se