Gun och Bertil Stohnes Forskningsstipendium

Stipendiet delas ut årligen och har främst som ändamål att stödja en person under forskarutbildning inom ämnesområdet geriatrik under ett år. Stipendiet delas ut vid årsmötet för Svensk Geriatrisk Förening.
Ansökningar om forskningsanslag och forskningsstipendiet bedöms av styrelsens sakkunniga. Beslut om tilldelade medel fattas av Gun och Bertil Stohnes stiftelses styrelse under oktober månad. Beslutet kan ej överklagas. Ansökningar mottages under tiden 19 augusti till 9 september 2019.

Gun and Bertil Stohne’s Research Scholarship

The scholarship is awarded annually and primarily for supporting a person during doctoral studies within the research field of geriatrics for one year. The scholarship is awarded at the annual meeting of the Swedish Society of Geriatrics.
Applications for the research scholarship will be assessed by the board’s medical expert group. Decision on the scholarship will be taken during October by the Board of Gun and Bertil Stohne’s foundation. The decision cannot be appealed. Application period: August 19 – September 9, 2019.

  • Max. four A4 pages
    (max 50 MB)
  • Max. two A4 pages
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)